Selecteer een pagina

Handelingsgericht werken en diagnosticeren voor intern begeleiders en zorgcoördinatoren

Waarom heeft deze leerlingen met deze achtergrond, in deze school, met deze leraren en deze medeleerlingen de gesignaleerde problemen? En hoe kunnen we die goed aanpakken?

Deze vraag typeert het HGW en HGD van een onderwijsprofessional.

Waarom Handelingsgericht werken en Handelingsgericht Diagnosticeren?

De verschillen worden steeds groter in het onderwijs. Van de leraar wordt verwacht op diverse instructieniveaus les te kunnen geven. Het opstellen van ondersteuningsplannen is een papieren tijger, de betrokkenheid van ouders. Hier kan de onderwijsprofessional een steuntje bij in de rug gebruiken.

Het verzamelen van informatie tijdens de intakefase, wat is de ondersteuningsbehoefte?

Het vaststellen van een strategie, wat is de beste aanpak bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling?

Het verrichten van onderzoek naar de leerling, (voorgaande) school en thuissituatie.

Om tijdens de indiceringsfase vast te kunnen stellen wat de verklaring van het probleem is en wat de leerling , school en het gezin nodig heeft .

Adviesfase, is het beeld herkenbaar en is het advies haalbaar?

Tijdens de training wordt ook aandacht besteed hoe een diagnostisch gesprek te voeren, effectieve leerlingenbesprekingen voorzitten en evalueren, samenwerken met leidinggevenden, time-management, oplossingsgericht werken.

Wat levert het op?

  • Betere afstemming op onderwijsbehoeften
  • Betere motivatie en betrokkenheid van leerlingen en leraren
  • Beter klassenmanagement en effectieve leertijd
  • Verantwoordelijkheden van ieders rollen worden inzichtelijk
  • Gefundeerde zorgstructuur
  • Hogere leeropbrengsten
  • Minder schoolverzuim en minder schooluitval